SRIPGD

Digitalne inovacije v fokusu

SRIP GoDigital je zasnovan kot platforma za okrepitev IKT sektorja, namenjen je povezovanju vodilnih predstavnikov panoge, da skupaj razmislimo o prihodnosti in prispevamo k oblikovanju bolj povezanega in inovativnega poslovnega okolja v IKT sektorju. Vaše sodelovanje je pomembno, saj bosta vaš vpogled in strokovnost prispevala k večji teži odločitev in zagotovila, da so le-te v najboljšem interesu našega skupnega razvoja.

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) GoDigital predstavlja nov razvojni korak za krepitev IKT panoge in možnost boljše podpore ZIT članom na področju razvoja inovativnih digitalnih storitev in produktov. Naše poslanstvo je osredotočenje raziskovalnih in inovacijskih kapacitet ter vlaganj za razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih digitalinih storitev in izdelkov/rešitev v dialogu s člani in oblikovalci politik.

SRIP GoDigital krepi raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) med malimi, srednjimi in velikimi podjetji, institucijami znanja in drugimi deležniki RRI ekosistema ter oblikovalci politik v okviru trajnostne pametne specializacije Slovenije.


Poslanstvo

Poslanstvo SRIP GoDigital je spodbujanje inovativnosti in povezovanje podjetij, institucij znanja v okviru pametne specializacije za skupen razvoj in storitev in produktov z visokim inovacijskim in tržnim potencialom s ciljem komercializacije, krepitev mednarodne konkurenčnosti slovenskih IKT podjetij, razvoj naprednih digitalnih kompetenc IKT specialistov in podpora zelenemu prehodu. Partnerstvo si prizadeva za ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest in spodbujanje gospodarske rasti in za:

 • Krepitev raziskovalno-razvojne in inovacijske zmogljivosti v IKT sektorju s poudarkom na sodelovanju med gospodarstvom, institucijami znanja in državo.
 • Razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev s pomočjo tehnoloških digitalnih inovacij.
 • Podpora zelenemu prehodu in trajnostnemu razvoju prek uporabe IKT rešitev za optimizacijo virov, energijsko učinkovitost in zmanjšanje ogljičnega odtisa.
 • Krepitev naprednih kompetenc IKT strokovnjakov in podjetništva.
 • Spodbujanje mednarodne konkurenčnosti slovenskih IKT podjetij s pomočjo razvojnih projektov, internacionalizacije in skupnih nastopov na tujih trgih.
 • Vzpostavitev močnih vertikalnih in horizontalnih povezav med člani SRIP za razvoj inovativnih tehnoloških rešitev in novih poslovnih modelov.
 • Podpora vključevanja digitalnih transformativnih tehnologij, rešitev in storitev v vsa prednostna področja pametne specializacije.
 • Sodelovanje s ključnimi deležniki RRI ekosistema in oblikovalci politik.
 • Predlaganje razvojnih projektov povezanih deležnikov za razvojni preboj Slovenije.

Strategija

Strategija SRIP GoDigital temelji na inovacijah, sodelovanju in odprtosti. S poudarkom na petorni spirali inovacij, ki vključuje gospodarstvo, znanost, oblikovalce politik, civilno družbo in okolje, partnerstvo spodbuja celovite inovacijske pristope, ki naslavljajo družbene izzive, spodbujajo tehnološki razvoj in prispevajo k trajnostnim ciljem.

Kontinuirano podjetniško odkrivanje je ključni proces v SRIP GoDigital, namenjen prepoznavanju priložnosti za inovacije in razvoj produktov z visokim inovacijskim in tržnim potencialom na področjih, kjer Slovenija izkazuje konkurenčno prednost. Osredotoča se na prepoznavanje tržnih priložnosti, povezovanje za razvoj novih tehnologij in rešitev, ki naslavljajo potrebe in izzive industrije ter družbe. V ta proces so vključeni vsi deležniki - od podjetij, start-upov, raziskovalnih institucij do univerz in drugih organizacij. Cilj je ustvariti okolje, ki spodbuja sodelovanje, izmenjavo znanja in virov ter pospešuje inovacijsko dejavnost, kar prispeva k večji konkurenčnosti in gospodarski rasti. Podjetniško odkrivanje tako omogoča članom SRIP GoDigital, da so na čelu digitalnih inovacij, hkrati pa krepi slovenski ekosistem digitalne transformacije.


Fokusna področja

SRIP GoDigital se osredotoča na ključna transformativna področja v IKT sektorju, ki predstavljajo temelj za razvoj inovativnih digitalnih tehnoloških rešitev, ki prispevajo k digitalni preobrazbi in trajnostnemu razvoju:

 • Digitalna ekonomija,
 • Podatkovna ekonomija,
 • Destinacija Zemlja in vesolje,
 • Digitalne rešitve za zeleni in digitalni prehod "Fit4Green"
 • Digitalne infrastrukture prihodnosti.
 • Podporo produktnim smerem zagotavljajo transformativne digitalne tehnologije:
 • Umetna inteligenca in vele podatki
 • Internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji
 • GIS-T
 • Kibernetska varnost

V okviru stalnega procesa podjetniškega odkrivanja poteka identifikacija inovacijskega potenciala in osredotočanje produktnih smeri in tehnologij skladno z globalnimi trendi in inovacijskim in tržnim potencialom. Vključite se tudi vi. Za več informacij pišite na  srip.godigital@gzs.si


Akcijski načrt

Akcijski načrt SRIP GoDigital določa fokusna področja, produktne smeri in tehnologije z visokim tržnim potencialom, na področjih, kjer Slovenija izkazuje konkurenčno prednost , aktivnosti in projekte, ki jih bo partnerstvo izvajalo za doseganje svojih ciljev. Vključuje razvoj novih tehnologij članov, podporo startupom in inovativnim podjetjem, vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za prenos znanja in tehnologij ter sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in inovacijskih projektih. Specifični cilji in aktivnosti

 • Izvedba izobraževanj in usposabljanj: za dvig naprednih kompetenc za IKT strokovnjake.
 • Povezovanje za razvoj skupnih projektov in inovacij: s ciljem ustvarjanja novih produktov, storitev in poslovnih modelov, ki bodo prispevali k digitalni preobrazbi in zelenemu prehodu.
 • Ustvarjanje sinergij in mreženja: med člani za spodbujanje sodelovanja, izmenjavo znanja in skupne nastope na mednarodnih trgih.
 • Podpora startupom in inovativnim podjetjem: preko mentorstva, financiranja in dostopa do raziskovalne infrastrukture ter tržnih priložnosti

Ti cilji so osredotočeni na izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko tehnološkega razvoja in inovacij v IKT. Novelacija Akcijskega načrta SRIP GoDigital je predvidena v septembru 2024. Za pripravo akcijskega načrta poteka proces podjetniškega odkrivanja, v katerega se lahko vključite in vplivate na opredelitev fokusnih področij, produktnih smeti in tehnologij področju uporabe S5, Horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij (HOM IKT), ki jo upravlja SRIP GoDigital. Za več informacij pišite na  srip.godigital@gzs.si


Organi upravljanja

• SRIP GoDigital deluje v okviru uravnoteženega sistema odločanja, ki zagotavlja učinkovito upravljanje in sodelovanje med člani. Organi upravljanja vključujejo Skupščino članov, Upravni odbor, Programski svet in Posvetovalni odbor, ki zagotavljajo strateško usmeritev, nadzor izvajanja programov in vključevanje širokega spektra znanj ter izkušenj.


Konzorcijski partnerji

 • Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (ZIT): Koordinator SRIP GoDigital, ki predstavlja interese več kot 250 članov, vključno z malimi, srednjimi in velikimi podjetji iz sektorja IKT ter institucijami znanja.
 • Tehnološki park Ljubljana (TPLJ): Partner, ki združuje več kot 300 sledilcev, med njimi start-upe in tehnološko napredna podjetja iz različnih sektorjev. TPLJ nudi podporo in infrastrukturo za razvoj in rast podjetij.

 


Strateški partnerji

 • Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI): Obe fakulteti delujeta kot strateška partnerja v SRIP, nudita raziskovalne kapacitete in strokovno znanje ter sodelujeta pri razvoju človeških virov.
 • Institut Jožef Stefan (IJS): Največja raziskovalna organizacija v Sloveniji, ki deluje kot strateški partner, s poudarkom na raziskavah in razvoju naprednih IKT tehnologij.